Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu zoo4you.cz. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace. 

Dokumenty k reklamaci si vyžádejte emailem na info@zoo4you.cz : 

- Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy 

- Reklamační list 

Chcete reklamovat zboží 

Rychlejší vyřízení reklamace získáte v případě, že se obrátíte přímo na nejbližší autorizovaný servis. Ten Vám poskytne odborné informace ke zjištěné závadě, popř. Vám sdělí, zda se jedná o vadu výrobku. Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu pro použití, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán. 

V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, uplatněte reklamaci na adrese prodávajícího, tj. Chovatelské potřeby Milena Kollmanová,OD Kojál, Nádražní 4/3, 68201 Vyškov. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. 

Upozornění: Peníze Vám pošleme na účet, nebo Vám částku vyplatíme na našem výdejním místě. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné, děkujeme za pochopení. 

Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně v elektronické podobě uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na provozovně. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto oznámení zašle kupující taktéž společně s vráceným zbožím. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na obchodníky, kteří nakoupili zboží v rámci svých podnikatelských aktivit, a na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše (rozumí se celou objednávku), co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné pro případ poškození přepravcem. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, může prodejce požadovat náhradu, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). Kupující vrací zboží na své náklady na adresu prodávajícího, tj. Chovatelské potřeby Milena Kollmanová, OD Kojál, Nádražní 4/3, 68201 Vyškov. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na převod peněz, administrativní úkony atd). Ceník může být prodávajícím z důvodu administrativního zjednodušení stanoven na jednotnou cenu 120Kč,- s DPH. 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: 

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI K REKLAMACÍM 

1. Obdrželi jste poškozené zboží? 

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat přepravce. 

Jedná-li se o doručení Českou poštou: Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem. 

2. Zjistil(a) jsem závadu na mém výrobku. Jaký je správný postup pro reklamaci? 

Nejprve se pokuste nalézt v záručním listu ke zboží nebo na internetu kontakt na nejbližší autorizovaný servis. Informujte se o následném postupu reklamace přímo v servisu. Pro uplatnění reklamace v servisu doporučujeme předložit daňový doklad (fakturu), záruční list (byl-li vydán), popis závady a kontakt na Vás. Přesný seznam potřebných dokumentů Vám sdělí přímo v autorizovaném servise. V případě, že není možné, nebo nechcete uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, uplatněte reklamaci na adrese výdejního místa, tj. Milena Kollmanová, OD Kojál, Nádražní 4/3, 68201 Vyškov. Reklamace musí být ze zákona vyřízena do 30 kalendářních dnů. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. 

3. Přijme přímo autorizovaný servis mou reklamaci? 

Ano, tento způsob doporučujeme. Reklamace bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám též poskytne úplné a odborné informace k projevené závadě, popř. Vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí. Nezapomeňte ke zboží přiložit kupní doklad (fakturu), potvrzený záruční list, je-li ke zboží vydán, a přesný popis závady. 

4. Doba pro vyřízení reklamace 

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce. Prodávající nebo určené servisní středisko vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem. 

5. Co vše je třeba pro uplatnění reklamace? 

Doporučujeme předložit kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží. Přesný popis závady. Kontakt na Vás. 

6. Hradím náklady spojené s oprávněnou reklamací? 

Náklady vzniklé v důsledku reklamace Vám rádi proplatíme za těchto podmínek: 

- reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.) 

- podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží 

- písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.) 

Upozornění: Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). 

7. V servisu mi sdělili, že zboží je neopravitelné a toto sdělení mohu doložit dokladem. Doporučili mi vrácení peněz u prodejce. Jak mám postupovat?

Oprávněnost Vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a o dalším postupu Vás budeme neprodleně informovat.